Õppekorraldus

Õppekorralduse alused ning õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Kinnitatud 12.10.2015
MTÜ Ulata Käsi juhatuse esimees Anu Schults
Muudetud 16.09.2019
MTÜ Ulata Käsi juhatuse esimees Lea Kuik

Üldsätted​

Ulata Käsi MTÜ (registrikood: 80290532) täienduskoolituse asutuse pidajana lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest(täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard, Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtted.)

 • Ulata Käsi MTÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalaseid täienduskoolitusi.
 • Õppetöö toimub aadressil Suur-Paala 2, Tallinn, ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
 • Õppetöö toimub augustist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri ja tunniplaani alusel.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
 • Ulata Käsi asjaajamiskeel on eesti keel ja õppekeeled on eesti keel ja vene keel(eraldi väljakuulutatud koolitus).
 • Õpingute alusdokument on õppekava.
 • Ulata Käsi MTÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
 • Ulata Käsi MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga osavõtulehel.
 • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppuritega tuleb korraldajal ja igal koolitajal juhinduda teineteist väärtustavast suhtest, avatusest, taktitundelisusest ja lahkest uudishimust. Suhtlemise märksõnad on usaldus ja koostöö. MTÜ Ulata Käsi oluline printsiip on avatus uuendustele.
 • Õppekavade loomise eest vastutab koolituste koordinaator Ene Paadimeister, õppekavad kinnitab MTÜ Ulata Käsi juhatuse essimees Lea Kuik.

Õppekorralduse alused

1. Täienduskoolitusele vastuvõtt

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab meie koduleheküljel www.ulata.ee oleva vastava registreerimisvormi kaudu, mis asub soovitava koolituse kirjelduse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt. Registreeruda saab ka e-posti teel koolitus@ulata.ee; info@ulata.ee või telefonil 52 122 09 (Ene Paadimeister), 52 012 01 (Lea Kuik). Nimetatud e-posti aadressite ja telefonide kaudu saab ka küsida infot kursuse kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.

 • Hiljemalt nädal enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – kursuse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimustega jms.
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja arvesse võttes õppetasu õigeaegset tasumist(registreerumistasu või kogu koolituse hind või esimene osamakse maksegraafikust).
 • Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
 • MTÜ Ulata Käsi alustab koolitust, kui koolitusele on registreerunud 6 osalejat.

2. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine

 • Hiljemalt nädal enne kursuse algust saadame osalejatele meeldetuletuskirja koolituse täpse korraldusliku poolega ning küsime kinnitust koolitusel osalemise soovi kohta.
 • Kui osaleja ei avalda soovi koolitusest loobuda, siis saadetakse osalejatele registreerimistasu arve (50 €) või soovi korral kogu kursuse tasu kajastav arve. Arve tuleb tasuda enne kursuse algust, kui ei ole lepitud kokku teisiti.
 • Koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksete graafik, mille alusel toimub tasumine. Osamaksete kordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Koolituste eest tasutud tasu saab tuludeklaratsioonis kajastada koolituskuluna, millest tagastatakse tulumaksu seaduse kohaselt 20%.
 • Koolituste hind sisaldab juba ka õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.
 • Õppetasu ise maksmisest vabastatakse juhul, kui koolitusel osaleja eest tasub Eesti Töötukassa. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse. Juhul, kui Töötukassa tasub koolitusel osaleja eest väiksemas summas, kui on koolituse maksumus, tasub osaleja puudujääva summa ise.
 • Koolitusest saab loobuda või koolitust edasi lükata kuni koolituse alguseni.
 • MTÜ Ulata Käsi võib jooksvalt välja kuulutada soodustusi, mis puudutavad koolituse hinda. Soodustused avalikustatakse kodulehel konkreetse koolituse kirjelduse juures ja FaceBook’is.
 • Soodustuste sihtgrupp on töötavad kutsetunnistustega lapsehoidjad ja juba lapsehoidjana töötavad, ent ilma kutsetunnistuseta lapsehoidjad.

3. Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Ulata Käsi MTÜ kontaktisikut e-kirja teel aadressil koolitus@ulata.ee või telefonil 52 122 09.
 • Koolitusest loobumise teatamisel enne koolituse algust tagastatakse 100% tasutud õppetasust.
 • Koolitusest loobumise teatamisel alates päevast kui koolitus algas , õppetasu ei tagastata.
 • Makstud õppetasu on võimalik üle kanda järgmisele koolitusele.
 • Ulata Käsi MTÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel viivitamatult, ent mitte lühema kui kolmepäevase etteteatamisega. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.
 • Koolituse õpiväljundid saavutanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
 • Tunnistused ja tõendid allkirjastatakse koolituste koordinaatori ja ettevõtte juhatuse esimehe poolt. Arvestust väljastatud tunnistuste ja tõendite üle peab ettevõtte juhatuse esimees.
 • Koolituselt arvatakse välja õppija, kes on puudunud enam kui 40% koolituse õppekavas nõutud mahust. Õppija soovil väljastatakse läbitud mahu osas tõend.
 • Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks või maksegraafiku osamaksed ei laeku õigeaegselt või kui ei lepita kokku teisiti.
 • Koolituselt välja arvamise korral juba tasutud õppetasu ei tagastata.
 • Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peab ta pöörduma MTÜ Ulata Käsi kontaktisikute poole. Sel juhul püüame võimaluse piires osalejale vastu tulla ja võimaldame osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud teemade ja tundide ulatuses.
 • Koolituse ärajäämisel või edasilükkamisel makstakse õppetasu tagasi või kantakse üle järgmisele samasugusele koolitusele.

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antavatest juhendmaterjalidest.
 • MTÜ Ulata Käsi poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures.

Õppekavas on sätestatud järgmised andmed:

 1. õppekava nimetus
 2. õppekavarühm
 3. info õppekava kinnitamise kohta
 4. õppekava koostamise alus
 5. viide kutsestandardile ja kutsetasemele
 6. õppekava kogumaht sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 7. õppekeskkonna kirjeldus
 8. sihtgrupp
 9. õppe eesmärk
 10. õpiväljundid
 11. nõuded õpingute alustamiseks
 12. nõuded õpingute lõpetamiseks
 13. õppe sisu – üppekava kompetentsidepõhine struktuur
 14. õppemeetodid
 15. iseseisva töö kirjeldus
 16. õppematerjalide loend
 17. väljastatavate dokumentide tingimused ja kord
 18. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldused koolitajate osas
 • Õppekava koostamisel lähtutakse printsiibist, et koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada õppe eesmärgid.
 • Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele.
 • Õppekavad kinnitab MTÜ Ulata Käsi juhatuse esimees.
 • Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures.

2. Täienduskoolituskursustega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • MTÜ Ulata Käsi poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja omavad töökogemust õpetataval erialal.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse jooksvalt koolituse vältel suulise tagasiside põhjal ning koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning viiakse läbi vestlusi.
 • Koolitajad lähtuvad täiskasvanute koolitamise printsiipidest.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel koolitusel osalejatega tuleb koolituse korraldajal ja igal koolitajal juhinduda teineteist väärtustavast suhtest, avatusest, taktitundelisusest ja lahkest uudishimust.
 • Koolitajad toetavad täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust, luues sihipäraseid õpisituatsioone.
 • Läbiviidavad kursused avalikustatakse MTÜ Ulata Käsi kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda (vt õppekorralduse alused – täienduskoolitusele vastuvõtt).
 • Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordi kohta.
 • Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
 • MTÜ Ulata Käsi omab oma koolitusruume. Vajadusel kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse (Tallinna Puuetega Inimeste Koda). Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
 • Koolitusklassis on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Koolitusklass on varustatud kaasaegse esitlustehnikaga. Vajadusel on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
 • Koolituse juhendatud praktika läbitakse koolitusloa alusel tegutsevas lasteaias või tegevusloa alusel tegutsevas lastehoius.
 • Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal, kui koolituse infos ei ole märgitud teisiti. Suuremahulised õppematerjalid saadetakse osalejatele elektroonselt nende e-posti aadressile.
 • MTÜ Ulata Käsi tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi (15 min) aja iga 1,5 tunni järel ning kui koolitus on pikem kui 6 akadeemilist tundi, siis tagatakse ka aeg lõunastamiseks (vähemalt 30 min). Kohvipaus on tagatud kohvi ja teega ning väikeste suupistetega. Lõuna sisu tagavad osalejad endale ise. Koolitusruumides on eine säilitamise ja soojendamise võimalused tagatud (külmkapp, mikrolaineahi). Koolitusruumidega samas majas asub kohvik-söökla.
 • Koolitusruumides on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
 • Koolitusgruppide suurused on 6-12 inimest.
 • Koolituse lõpetamise hindamine ja dokumentide väljastamise tingimused ja kord on põhjalikult kirjeldatud koolituse õppekavas.
 • Koolitusel arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.
 • Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada lea@ulata.ee või helistada 52 012 01.
 • Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 25 €.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Iga kursuse toimumise ajal küsitakse osalejatelt ja lektoritelt korduvalt tagasisidet suuliselt.
 • Iga kursuse lõpul täidavad osalejad kirjalikult ja ananüümselt tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse õpeekeskkonnale, sisule, lektorile, õppematerjalidele ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • Iga kursuse lõpus küsitakse osalejatelt tagasisidet ka suuliselt.
 • MTÜ Ulata Käsi analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad lektoriga. Lektoritele antakse tagasisidet ka nende kohta tulnud positiivsete aspektide osas.
 • Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.

5. Vaidluste lahendamise kord

 • Ulata Käsi MTÜ ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.