Tugiisikuteenuse ostuamise tingimused

Ulata Käsi MTÜ - Tugiisikuteenuse ostuamise tingimused

1. Tugiisikuteenust osutatakse Tallinna linna piires lapse haridusasutuses, vajadusel lapse kodus või vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas.

2. Tugiisikuteenust osutatakse Teenuse saaja esindaja ja tugiisiku vahel kokkulepitud kohas ja kellaaegadel. Lapse haigestumisest või muudest juhtudest, kus tugiisikul ei ole võimalik teenust osutada, teavitab Teenuse saaja esindaja koheselt tugiisikut.

3. Tugiisikuteenust ei osutata üldjuhul vahemikus 23.00-6.00.

4.Tugiisikuteenus võib sisaldada:

4.1 lapse toetamist õppetegevuses koolis või lasteaias, st lapse juhendamist ja motiveerimist, tähelepanu hoidmist, füüsilist abistamist;

4.2 lapse toetamist eakaaslastega ja õpetajatega suhtlemisel;

4.3 vajadusel lapse abistamist riietumisel, hügieenitoimingutel, söömisel;

4.4 lasteaias lapse jälgimist, tegevustesse kaasamist õuealal;

4.5 koolis lapsega tegelemist vahetunnis;

4.6 lapse saatmist ühisüritustel;

4.7 arendavate tegevuste läbiviimist kodus;

4.8 ühistranspordiga sõitmist;

4.9 kokkuleppel tugiisikuga lapse vajadustest lähtuvalt ka muid tegevusi.

5. Teenuse saaja esindaja annab Ulata Käsi MTÜ kontaktisikule ja tugiisikule teenuse osutamiseks vajalikku infot lapse kohta (tervis, käitumise eripärad, eelistused jms).

6. Teenuse saaja esindaja teavitab haridusasutuse/huviringi õpetajaid tugiisiku olemasolust ja tugiisiku töögraafikust ning selle muudatustest.

7. Teenuse saaja esindajal on õigus anda tugiisikule juhiseid lapsega tegevuste läbiviimiseks.

8. Teenuse saaja esindajal on õigus Ulata Käsi MTÜ kontaktisikult saada jooksvalt informatsiooni lapsele osutatava teenusega seonduvates küsimustes.

9. Teenuse saaja esindajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

10. Ulata Käsi MTÜ leiab Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustele vastava tugiisiku.

11. Ulata Käsi MTÜ võib lõpetada tugiisikuteenuse osutamise juhul, kui teenuse osutamine seab ohtu tugiisiku tervise ja turvalisuse või kui lapse elukoha tingimused on sellised, mis ei võimalda tagada tugiisikul lapsele vajalikku hooldust ja turvalisust.