Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused

Ulata Käsi MTÜ - Lapsehoiuteenuse osutamise kord

Lapsehoiuteenuse osutamine

Lapsehoiuteenuse osutamise eesmärgiks on leevendada lapsevanema hoolduskoormust ja pakkuda (puudega) lapsele turvalist elukeskkonda ning hooldust lapse kodus ning toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut.

MTÜ Ulata Käsi kontaktisik lapsehoiuteenusega seotud küsimustes on Ene Paadimeister
E-post: koolitus@ulata.ee
Telefon: 521 2209

LAPSEHOIUTEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

1. Lapsehoiuteenust osutatakse lapse elukohas Tallinna linna territooriumil. Kokkuleppel lapsehoidja ja MTÜga Ulata Käsi võib teenust osutada väljaspool Tallinna linna territooriumi ja väljaspool lapse elukohta.

2. Teenust võib kasutada nii järjestikustel kalendripäevadel kui ka üksikute kalendripäevade kaupa. Teenust ei osutata üldjuhul korraga rohkem kui 12 järjestikust tundi ega öisel ajal(00.00 – 06.00), erandjuhtumid lepitakse eelnevalt kokku lapsehoidja ja Ulata Käsi MTÜga.

3. Teenust ei osutata samal ajal, kui laps viibib õppeasutuses või ajal kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaalteenustega.

4. Teenuse igakordseks kasutamiseks lepib Teenuse saaja esindaja kokku Ulata Käsi MTÜga või lapsehoidjaga vähemalt 2 nädalat enne teenusele asumist. Väiksema etteteatamisaja korral ei garanteeri Ulata Käsi MTÜ teenuse osutmist. Kui Teenuse saaja esindaja on teenuse kasutamiseks sõlminud kokkuleppe esmalt lapsehoidjaga, siis enne teenuse igakordset kasutamist tuleb Teenuse saajal e-posti vahendusel informeerida ka Ula Käsi MTÜd.

5. Kui Teenuse saajast tingituna ei ole lapsele võimalik tema elukohas varem kokkulepitud kuupäeval teenust osutada, peab Teenuse saaja esindaja sellest esimesel võimalusel teavitama lapsehoidjat ja seejärel Ulata Käsi MTÜd.

6. Kui Teenuse osutajast(lapsehoidjast) tingituna ei ole lapsele võimalik tema elukohas varem kokkulepitud kuupäeval teenust osutada, peab Teenuse osutaja(lapsehoidja) sellest esimesel võimalusel teavitama Teenuse saaja esindajat ja seejärel Ulata Käsi MTÜd.

7. Kui laps vajab teenusel oleku ajal invatransporti, korraldab selle Teenuse saaja esindaja.

8. Teenuse saaja esindaja on kohustatud lapse elukohas lapsehoidjale andma:

8.1 lapse isiklikud asjad, riided ja õppevahendid, mida laps vajab teenusel viibimise ajal;

8.2 vajadusel lapse abivahendid koos nende kasutamise kirjeldusega;

8.3 lapse kohta iseloomustuse, lapse võimete ja oskuste ning käitumise eripära kirjelduse, hooldamise eritingimuste kirjelduse, arsti määratud ravimid ja raviplaani, tehes seda kirjalikus vormis.

8.4 teenuse osutamisel lapse elukohas lapsele vajaliku toidu ja joogi või kokkuleppel lapsehoidjaga lihtsama toidu valmistamiseks vajalikud toiduained.

9. Ulata Käsi MTÜ tagab lapsele tema eale ja seisundile vastava hooldamise, toitlustamise, kasvatamise ja arendamise ning vajadusel meditsiinilise abi andmise või korraldamise vastavalt Ulata Käsi MTÜ Lapsehoidja ametijuhendile ning arvestades võimaluste piires Teenuse saaja esindaja poolt MTÜle Ulata Käsi kirjalikult esitatud lapse hooldamise eritingimustega ja Teenuse saaja poolt esitatud soovidega.

10. Lapsehoidja, kes osutab lapsehoiuteenust, hooldab (söötmine, pesemine, sondi puhastamine, mähkmete vahetamine), arendab (lapsega tegelemine, lugemine, mängimine) ja tagab turvalisuse ainult lapsele, kelle osas on sõlmitud käesolev leping.

11. Ulata Käsi MTÜ-l on õigus keelduda lapsehoiuteenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine lapsele:

       11.1 kes vajab nakkushaiguse tõttu aktiivset ravi;

       11.2 kes vajab psüühikahäire tõttu statsionaarset ravi;

       11.3 kui teenuse osutamine seab ohtu lapsehoidja tervise ja turvalisuse;

       11.4 kui lapse elukoha tingimused on sellised, mis ei võimalda tagada lapsehoidjal lapsele vajalikku hooldust ja turvalisust.

12. Teenuse saaja esindaja ja teenuse osutaja(Ulata Käsi MTÜ, lapsehoidja) on kohustatud teavitama teineteist viivitamatult asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada teenuse osutamist.

13. Teenuse kasutamise kohta vormistatakse igakuiselt teenuse osutamise aruanne(teenuse aruanne), kus on ära märgitud teenuse osutamise kuupäev ja lapse teenusel olemise kellaajad ning tundide arv päevade lõikes. Ulata Käsi MTÜ kooskõlastab igakuise teenuse aruande lapsevanemaga, kus lapsevanem kinnitab teenuse mahu kas e-posti vahendusel või digiallkirjastamisega või allkirjastades teenuse aruande paberkandjal. Kooskõlastamise viis lepitakse eelnevalt kokku.

Teenuse osutaja: 

Lea Kuik

MTÜ Ulata Käsi

Juhatuse liige

Teenuse saaja: