Kuidas teenusele saada:

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem  avalduse sissekirjutus järgsele   kohalikule omavalitsusele, Ridiradiralla OÜ-le ehk edaspidi teenusepakkujale või otse Sotsiaalkindlustusametile. MTÜ Ulata Käsi on Ridiradiralla OÜ alltöövõtja.

Avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-2/

Kui lapsevanem edastab avalduse kohalikule omavalitsusele või teenusepakkujale siis nad on kohustatud avalduse koos lisadokumentidega edastama Sotsiaalkindlustusameti vastava piirkonna koordinaatorile. Piirkonna koordinaator teeb 10 tööpäeva jooksul (peale avalduse kättesaamist) otsuse teenusele suunamise kohta ja edastab otsuse lapsevanema poolt soovitud teenusepakkujale ja lapsevanemale. Avaldusi saab digitaal-allkirjastatult esitada koordinaatori e-mailile või saata postiga.

Eeldame, et lapse teenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, aga kui seal vastav märge puudub siis see ei tähenda, et laps automaatselt teenust ei saa. Sel juhul hindab koordinaator ise (olemasoleva informatsiooni põhjal) teenuse vajaduse ja suunab lapse teenusele  kuni kolmeks kuuks. Selle aja jooksul tuleb perel rehabilitatsiooni meeskonna poole pöörduda ja paluda rehabilitatsiooni plaan üle vaadata ning vajadusel täiendada sotsiaalteenuste osa.

Laps saab teenust kasutama hakata peale koordinaatori poolt tehtud otsuse kättesaamist. Teenusele suunamise otsust ei tehta pikemalt kui käesoleva kalendriaasta lõpuni (seda seepärast, et igale lapsele on eraldatud teenuse kasutamise aastane maht). Ehk siis teenusepakkuja saab 2016 aastal teha lapsevanemaga lepingu maksimaalselt kuni 31.12.2016. Kui lapsevanem soovib teenust ka järgmisel aastal siis 2017 aastaks hakatakse avaldusi vastu võtma alates detsembrist 2016, et teenuse kasutamisel ei tekiks pausi.

Peale Sotsiaalkindlustusametist teenusele suunava otsuse saamist sõlmib teenuseosutaja lapsevanemaga kliendilepingu, kuidas laps hakkab teenust aasta jooksul (või kuni otsuse lõppemiseni) kasutama. Kui avaldus esitatakse digitaalallkirjaga, siis ei ole vaja isikutunnistuse koopiat juurde lisada. Isikutunnistuse koopia lisatakse juhul, kui avaldus allkirjastatakse käsitsi. Kehtib nõue puude raskusastme otsuse ja rehabilitatsiooni plaani koopia esitamise kohta.

Sotsiaalkindlustus ameti Rapla klienditeenindus
Tallinna mnt. 14, 79513 Rapla
Infotelefon: 16106 või 612 1360
Faks: 640 8155
E-post: rapla@sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Projektiga seotud inimeste kontaktandmed:
Projektijuht: Ebeli Berkman
tel: 640 8158 mob: 534 90 652
töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

Põhja piirkonna koordinaator: Marilin Lindre
tel: 53269845
töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092
tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa